آهنگ شکسته دل ازعلیرضا افتخاری

شماره تلفن مدیربرنامه علیرضا افتخاری:09120809030

هماهنگی باعلیرضا افتخاری جهت حضوردرمراسم ارگانی وکنسرت ها

پل ارتباطی باعلیرضا افتخاری


چرا تو ای شکسته دل خدا خدا نمی کنی
خدای چاره ساز را چرا صدا نمی کنی

به هر لب دعای تو فرشته بوسه می زند
برای درد بی امان چرا دعا نمی کنی...


به قطره قطره اشک تو خدا نظاره می کند
به وقت گریه ها چرا خدا خدا نمی کنی

سحر زباغ ناله ها گل مراد می دمد
به نیمه شب چرا لبی به ناله وا نمی کنی

دل تو مانده در قفس جدا ز آشیان خود
پرنده اسیر را چرا رها نمی کنی

ز اشک نقره فام خود به کیمیای نیمه شب
مس سیاه قلب را چرا طلا نمی کنی